ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1            Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Pieterson: de besloten vennootschap Pieterson Auto’s B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7327 JZ) Apeldoorn, aan de Gladsaxe 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78133319 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Pieterson.
 2. Koper/Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Pieterson opdracht heeft gegeven tot het leveren van een voertuig dan wel aan Pieterson een voertuig levert en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden en diensten met betrekking tot inkoop en verkoop van occasions en met betrekking tot reparatie. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 4. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Pieterson vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Overeenkomst: elke schriftelijke of mondelinge afspraak tussen koper/verkoper en Pieterson tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten en/of het leveren van goederen door Pieterson ten behoeve van koper/verkoper.
 6. Partijen: koper/verkoper en Pieterson gezamenlijk.
 7. Occasions: gebruikte auto’s en bestel- en bedrijfswagens.

Artikel 2            Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en overeenkomsten welke door Pieterson binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden en levering van goederen worden aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen koper/verkoper en Pieterson zijn overeengekomen.
 3. Indien koper/verkoper algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door Pieterson niet geaccepteerd.
 4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de vereenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 5. Pieterson heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Pieterson zal koper/verkoper per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
 6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat koper/verkoper op de hoogte is gesteld, van kracht zijn.

 

Artikel 3            Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Pieterson gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Pieterson heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door koper/verkoper verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Pieterson gedane aanbiedingen.
 3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 4. Pieterson kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de koper/verkoper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pieterson niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

 

Artikel 4            Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat koper/verkoper de door Pieterson gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van koper/verkoper op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Pieterson uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien koper/verkoper  zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Pieterson een opdracht verstrekt, is Pieterson eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Pieterson of zodra Pieterson – zonder tegenwerping van koper/verkoper – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.
 4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen koper/verkoper en Pieterson zijn overeengekomen. Pieterson zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen levertijd door Pieterson wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
 5. Op gebruikte auto’s, onderdelen en toebehoren verleent Pieterson Auto’s B.V. geen garantie, tenzij in de overeenkomst van koop en verkoop uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat laatste geval voldoet een van de partijen een meerprijs en zijn tevens de bepalingen en voorwaarden van de garantieverlener (Autotrust) van toepassing. AutoTrust neemt de volledige garantie over van Pieterson Auto’s B.V.

 

Artikel 5            Verplichtingen koper/verkoper

 1. koper/verkoper is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Pieterson overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Pieterson te stellen.
 2. koper/verkoper is gehouden ervoor te zorgdragen dat de goederen waaraan Pieterson werkzaamheden dient te verrichten op het overeen gekomen tijdstip aan Pieterson ter beschikking worden gesteld.
 3. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Pieterson bevinden, blijft bij koper/verkoper berusten. Koper/verkoper is verplicht de zaken, die zich ter montage of reparatie onder het beheer van Pieterson bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
 4. Occasions worden door Pieterson aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden tegen een scherpe meeneemprijs. Koper/verkoper is verplicht bij aflevering van een gebruikte auto deze zorgvuldig te controleren op gebreken. Op koper/verkoper rust een onderzoeksplicht.
 5. Pieterson heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat koper/verkoper aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 6. koper/verkoper is gehouden Pieterson onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van koper/verkoper. Indien en voor zover koper/verkoper zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 8. koper/verkoper mag aan de adviezen en dienstverlening van Pieterson hoge eisen stellen, maar koper/verkoper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Pieterson ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. koper/verkoper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.

Mocht in geval van schade achteraf blijken dat koper/verkoper onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan de verzekeraar op grond van de polisvoorwaarden gerechtigd zijn de schade niet of niet geheel te vergoeden.

 

Artikel 6            Uitvoering opdracht

 1. Pieterson bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Pieterson zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van koper/verkoper omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Pieterson zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 3. Pieterson zal de door koper/verkoper verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van koper/verkoper aan derden verstrekken of openbaar maken.
 4. Pieterson heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van koper/verkoper, te laten verrichten door een door Pieterson aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Pieterson wenselijk is.
 5. De Pieterson houdt de koper/verkoper op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de koper/verkoper daarvan onkundig is.
 6. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van koper/verkoper welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 7. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Pieterson en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
 8. Pieterson heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Pieterson het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door koper/verkoper niet wordt betaald, is Pieterson niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft hij het recht de overeenkomst op te schorten.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Pieterson het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat koper/verkoper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 1. Pieterson behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan koper/verkoper verschuldigd is.

 

Artikel 7:           Levering / leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Pieterson haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door koper/verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Pieterson is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren.
 3. Het risico betreffende de geleverde goederen gaat over op koper/verkoper op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Pieterson verlaten of het moment waarop Pieterson aan koper/verkoper heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending en/of transport van de bestelde goederen geschiedt op een door Pieterson te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van koper/verkoper. Pieterson is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending en/of het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde. Indien er een aanvullende (transport)verzekering vereist is, komen de kosten daarvan voor rekening van koper/verkoper. De aansprakelijkheid van Pieterson voor eventuele daaruit voortvloeiende schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Pieterson uitkeert.
 5. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van koper/verkoper niet mogelijk blijkt de bestelde goederen aan koper/verkoper te leveren of indien de goederen niet worden afgehaald, is Pieterson gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper/verkoper terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij Pieterson uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient koper/verkoper Pieterson binnen 7 dagen na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient koper/verkoper deze alsnog op te halen.
 6. Indien koper/verkoper ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. Pieterson heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor Pieterson een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van koper/verkoper tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
 8. Pieterson kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 9. Bij gebruik maken van een leenvoertuig van of via Pieterson Auto’s B.V. ben u volledig aansprakelijk voor eventuele schades of bekeuringen.

 

Artikel 8            Overmacht

 1. Indien Pieterson zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming of die van koper/verkoper, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Pieterson alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Pieterson, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Pieterson. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Pieterson geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pieterson niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is koper/verkoper gehouden zijn verplichtingen jegens Pieterson tot aan dat moment na te komen.
 4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden of wanneer er sprake is van blijvende overmacht, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 9            Tarieven en prijswijzigingen

 1. Bij de door Pieterson genoemde c.q. aangeboden prijzen wordt expliciet vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn. Op marge auto’s is geen BTW van toepassing. De genoemde, getoonde c.q. aangeboden prijzen zijn altijd exclusief overige kosten, zoals administratie-, garantie- en/of transportkosten.
 2. Pieterson berekent diensten op basis van uurtarieven die Pieterson vooraf met koper/verkoper overeenkomt of op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst. Voor goederen worden vaste bedragen gerekend.

Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Pieterson het recht zijn tarief dienovereenkomstig te verhogen. koper/verkoper kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van Pieterson enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

 1. Indien Pieterson berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat Pieterson aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. koper/verkoper kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
 2. Indien Pieterson een vaste prijs of vast tarief met koper/verkoper is overeengekomen, is Pieterson niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs of dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Pieterson, dat in redelijkheid niet van Pieterson kan worden gevergd, dat Pieterson de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijs c.q. tarief. Pieterson stelt koper/verkoper hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. koper/verkoper kan op deze grond besluiten de opdracht terug te nemen. Indien Pieterson koper/verkoper heeft gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra werkzaamheden, is koper/verkoper gehouden de daaruit voortvloeiende extra kosten en honorarium aan Pieterson te voldoen.
 3. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt Pieterson koper/verkoper in kennis van de financiële consequenties. koper/verkoper is gehouden tot acceptatie en betaling van meerwerk tot een maximum van 10% van het oorspronkelijk overeen gekomen door koper/verkoper te betalen bedrag.
 4. Pieterson heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat koper/verkoper een door Pieterson in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
 5. Pieterson specificeert facturen naar verkoop of opdracht en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
 6. Het door Pieterson in rekening te brengen bedrag, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige overeen gekomen kosten, na volbrenging van de werkzaamheden aan koper/verkoper in rekening gebracht of voorafgaand aan levering van de occasion aan koper/verkoper in rekening gebracht.
 7. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van betaling afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de Pieterson recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de Pieterson verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de koper/verkoper daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.

 

Artikel 10          Betaling 

 1. Betaling van een door koper aangekochte occasion, dient plaats te vinden alvorens deze wordt geleverd door Pieterson, tenzij anders is overeen gekomen. Bij een eventuele betaling op factuurbasis, dient koper/verkoper het factuurbedrag te voldoen binnen de 14 dagen na factuurdatum, op door Pieterson aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Het voormelde geldt tenzij er uitdrukkelijk een afwijkende betalingstermijn is overeen gekomen.
 2. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of
 3. Indien koper/verkoper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Pieterson, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag koper/verkoper over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Pieterson.
 4. 4. Pieterson is bij niet tijdige of niet volledige betaling door koper/verkoper bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan koper/verkoper (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
 5. In afwijking van leden 3 en 4 van dit artikel, geldt voor koper/verkopers die niet handelen in de hoedanigheid van een beroep op bedrijf (consumenten) dat zij bij niet tijdige of niet volledige betaling eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij zij worden aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan alvorens aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
 6. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
 • over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
 • over de volgende Euro 2.500,- 10%
 • over de volgende Euro 5.000,- 5%
 • over de volgende Euro 190.000,- 1%
 • over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
 1. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn koper/verkopers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke koper/verkopers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling door koper/verkoper, is Pieterson, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel koper/verkoper hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Pieterson eveneens indien zij al voordat koper/verkoper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van koper/verkoper te twijfelen.
 3. Door koper/verkoper gedane betalingen zullen door Pieterson ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij koper/verkoper bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11          Betalingsonmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Pieterson gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de koper/verkoper te ontbinden, op het tijdstip waarop koper/verkoper:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 7. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 8. koper/verkoper is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12:         Garanties 

 1. Op de overeengekomen leveringen van occasions verstrekt Pieterson nimmer garantie, tenzij door koper/verkoper tegen betaling een garantiepakket is afgenomen. Occasions worden geleverd in de staat waarin ze zich tijdens verkoop bevinden tegen een scherpe meeneemprijs.

Pieterson zal er voor zorgdragen dat de overeengekomen werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen in een eventueel door Koper afgenomen garantiepakket van Autotrust conform de overeengekomen voorwaarden (van Autotrust).

 1. Koper kan bij Pieterson tegen betaling verschillende garantiepakketten afnemen. Deze worden verzorgd door Autotrust. Informatie hieromtrent kan door Pieterson worden verstrekt. De bij de aan te kopen garantie van Autotrust behorende voorwaarden zijn te vinden op de website van Autotrust, http://www.autotrust.nl/producten of kan op aanvraag door Pieterson worden verstrekt.
 2. Garanties worden slechts verstrekt aan koper/verkoper en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 3. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat koper/verkoper aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende zaken c.q. werken aan Pieterson heeft voldaan.
 4. Pieterson garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor koper/verkoper deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan koper/verkoper heeft bevestigd.

 

Artikel 13          Herroepingsrecht

 1. Enkel indien er sprake is van consumentenkoop of afstand (in geval een koper/verkoper als natuurlijk persoon, niet handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, telefonisch, schriftelijk of digitaal goederen koopt zonder deze voorafgaand aan levering feitelijk te hebben gezien), heeft koper/verkoper het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, welke termijn ingaat op de dag na ontvangst.

 

Artikel 14:         Reclames en retourzendingen 

 1. koper/verkoper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de geleverde occasion tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na levering, aan Pieterson te worden gemeld.
 2. Overige reclames – waaronder die met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden – dienen schriftelijk direct na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, aan Pieterson te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van koper/verkoper.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Pieterson kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden correct te zijn uitgevoerd.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van koper/verkoper niet op, behoudens indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 5. Pieterson dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Pieterson indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Pieterson te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 7. Indien koper/verkoper wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van koper/verkoper goederen retour zendt aan Pieterson, is Pieterson gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze goederen als “handling kosten” in rekening te brengen.
 8. Indien de goederen gebruikte goederen betreffen of indien de goederen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

 

Artikel 15          Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien koper/verkoper aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door Pieterson, is de aansprakelijkheid van Pieterson voor enkel en alleen de directe schade beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Pieterson afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door Pieterson gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW.

 1. Pieterson is nimmer aansprakelijk voor door koper/verkoper of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van koper/verkoper of derden, letselschade of immateriële schade.
 2. Pieterson is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. koper/verkoper vrijwaart Pieterson tegen alle aanspraken van derden. Indien Pieterson door derden mocht worden aangesproken, dan is koper/verkoper gehouden Pieterson zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Pieterson en derden komen verder voor rekening en risico van koper/verkoper.
 1. Pieterson is nimmer aansprakelijk voor door koper/verkoper of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Pieterson ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Pieterson verbonden organisatie. koper/verkoper zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
 2. Pieterson is niet aansprakelijk voor bij koper/verkoper of derden ontstane schade die het gevolg is van:

–    het niet tegen betaling afsluiten van aanvullende garantie door koper/verkoper;

–    de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door koper/verkoper aan Pieterson, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van koper/verkoper;

–    het niet controleren van bovengenoemde stukken en gegevens door koper/verkoper voorafgaand aan (op)levering;

–    ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door Pieterson geleverde occasions;

–    gebruik van door Pieterson geleverde occasions voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;

–    door ondeskundige bewaring (opslag) of onvoldoende of slecht onderhoud van de geleverde occasions;

–    een langere uitvoerings- of levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;

–    tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen door Pieterson dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;

–    fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;

–    inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van derden wegens         door koper/verkoper verstrekte gegevens of andere informatie en stukken;

 1. Pieterson heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van koper/verkoper ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 2. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat koper/verkoper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Pieterson te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 3. Indien Pieterson bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de koper/verkoper kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Pieterson daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Pieterson te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pieterson of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 16          Opschorting/ontbinding

 1. Pieterson heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de levering van occasions, afgifte van bescheiden of andere zaken aan koper/verkoper of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op koper/verkoper volledig zijn voldaan, indien:
 2. koper/verkoper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. na het sluiten van de overeenkomst Pieterson ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/verkoper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper/verkoper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. koper/verkoper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is Pieterson bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pieterson op de koper/verkoper onmiddellijk opeisbaar. Indien Pieterson de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Pieterson behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17          Beëindiging/annulering

 1. De tussen koper/verkoper en Pieterson gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Pieterson of koper/verkoper dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van een der partijen.
 2. Indien het door Pieterson uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van Pieterson op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door koper/verkoper aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk, in overleg met rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.
 1. Ingeval koper/verkoper de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Pieterson schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Pieterson gemaakte kosten met betrekking tot niet retourneerbare goederen c.q. materialen en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

De schadevergoeding is gefixeerd op 15% van het overeengekomen factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van € 500,00

 1. koper/verkoper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Pieterson vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 2. Pieterson is gerechtigd alle reeds door koper/verkoper betaalde bedragen te verrekenen met de door koper/verkoper verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.

 

Artikel 18:         Eigendomsvoorbehoud

 1. Pieterson behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren occasions voor tot het tijdstip waarop koper/verkoper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Pieterson heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van koper/verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door koper/verkoper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening nimmer worden doorverkocht.
 4. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is koper/verkoper niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 5. koper/verkoper is verplicht Pieterson direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 6. koper/verkoper is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Pieterson heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Pieterson te bewaren.
 7. koper/verkoper dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Pieterson op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 8. Indien koper/verkoper handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Pieterson een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is Pieterson gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van Pieterson op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Artikel 19          Retentierecht

 1. Pieterson is bevoegd de aflevering van de gekochte of bestelde goederen alsmede de teruggave van de goederen van koper/verkoper die ter verhuizing dan wel ontruiming onder het beheer van Pieterson vallen, op te schorten indien en zolang:
 2. koper/verkoper de aankoopkosten van de goederen of kosten van de werkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet;
 3. koper/verkoper de kosten van eerdere door Pieterson verrichte werkzaamheden of geleverde goederen niet of niet in zijn geheel voldoet;
 4. koper/verkoper andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Pieterson niet of niet in zijn geheel voldoet.
 5. Pieterson is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook -die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 20          Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

 1. Pieterson is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele koper/verkopers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 2. Pieterson is niet gerechtigd de informatie die hem door koper/verkoper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Pieterson voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pieterson, is het koper/verkoper niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Pieterson openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Pieterson, op koper/verkoper een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of koper/verkoper voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 4. De gegevens en informatie die koper/verkoper aan Pieterson verstrekt en Pieterson verzamelt, zal Pieterson zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 5. Pieterson mag de persoonsgegevens van koper/verkoper afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Pieterson niet toegestaan om de persoonsgegevens van koper/verkoper uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Bij het bezoeken van de website van Pieterson kan Pieterson informatie van koper/verkoper over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Pieterson verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 7. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door koper/verkoper aan Pieterson van € 25.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van koper/verkoper om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 21          Intellectuele eigendom

 1. Pieterson behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met koper/verkoper, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is koper/verkoper uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Pieterson. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Pieterson aan koper/verkoper.
 3. De rechten van intellectuele eigendom welke Pieterson in licentie gebruikt mag koper/verkoper nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. koper/verkoper garandeert gerechtigd te zijn de van koper/verkoper afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Pieterson tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
 5. koper/verkoper is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door Pieterson en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

 

Artikel 22          Inruil / aankoop

 1. Wanneer bij aankoop van een occasion tevens een voertuig van koper/verkoper wordt ingeruild, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van koper/verkoper tot op het moment van aflevering. Onder aflevering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen zaak in de werkplaats of het magazijn van Pieterson aankomt.
 2. Koper/verkoper garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is overeengekomen.
 3. Koper/verkoper is verplicht Pieterson alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor Pieterson.

 

Artikel 23          Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten, offertes, prijsopgaven tussen koper/verkoper en Pieterson waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Pieterson is gevestigd, ook indien koper/verkoper in het buitenland is gevestigd.

 

 

        Uw zoektocht, onze uitdaging!